Ban Thường trực

THƯỜNG TRỰC HỘI 1.      Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch 2.      Nguyễn Xuân Nhật – Phó Chủ tịch Thường trực 3.      Phan Đình Tuệ – Phó Chủ tịch 4.      Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch 5.      Chu Minh Tùng – Phó Chủ tịch 6.      Nguyễn Đình Trung – Phó Chủ tịch 7.      Ông… Continue reading Ban Thường trực