BAN THƯỜNG TRỰC – BCH HĐH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

THƯỜNG TRỰC HỘI – BCH HỘI 1.Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch 2.Ông Nguyễn Xuân Nhật – Phó chủ tịch TT 3.Ông Lê Nguyên Hồng – Phó chủ tịch 4.Ông Nguyễn Bá Thi – Phó chủ tịch 5.Ông Nguyễn Đình Trung – Phó chủ tịch 6.Ông Phan Đình Tuệ – Phó chủ tịch 7.Ông… Continue reading BAN THƯỜNG TRỰC – BCH HĐH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2022 – 2025