Danh sách ban liên lạc

Ban Thường trực

THƯỜNG TRỰC HỘI

1.      Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch

2.      Nguyễn Xuân Nhật – Phó Chủ tịch Thường trực

3.      Phan Đình Tuệ – Phó Chủ tịch

4.      Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch

5.      Chu Minh Tùng – Phó Chủ tịch

6.      Nguyễn Đình Trung – Phó Chủ tịch

7.      Ông Cao Xuân Minh – Phó Chủ tịch

8. Ông Nguyễn Xuân Thắng – Phó Chủ tịch

9. Ông Tạ Anh Thư – Phó Chủ tịch

10. Ông Nguyễn Bá Thi – Phó Chủ tịch

11. Ông Lê Nguyên Hồng – Phó Chủ tịch

BAN THƯỜNG VỤ HỘI

1Ông Vương Hoàng Cảnh
2Ông Nguyễn Thế Đại
3Ông Lê Quốc Hội
4Ông Đặng Trung Kiên
5Ông Cao Xuân Minh
6Ông Hồ Đức Nhân
7Ông Nguyễn Xuân Nhật
8Ông Nguyễn Đức Quang
9Ông Thái Khắc Toàn
10Ông Đào Cảnh Tuất
11Ông Phan Đình Tuệ
12Ông Chu Minh Tùng
13Ông Nguyễn Xuân Thắng
14Ông Võ Quang Thắng
15Ông Tạ Văn Thư
16Ông Nguyễn Văn Thước
17Ông Nguyễn Đình Trung
18Ông Nguyễn Hồ Việt

BAN CHẤP HÀNH

BAN CHẤP HÀNH HỘI

1Bà Võ Thị Ngọc Anh
2Ông Mai Quốc Bình
3Ông Vương Hoàng Cảnh
4Ông Thái Bá Cần
5Ông Lê Ngọc Dũng
6Ông Nguyễn Quốc Dũng
7Ông Lô Văn Dự
8Ông Nguyễn Thế Đại
9Ông Phan Đình Điền
10Ông Nguyễn Mạnh Hà
11Ông Lê Quốc Hội
12Ông Lê Văn Hồng
13Bà Lê Thị Hường
14Ông Đặng Trung Kiên
15Ông Hoàng Đức Kỷ
16Ông Lê Văn Khánh
17Ông Trần Lâm
18Ông Võ Đăng Linh
19Ông Nguyễn Kiên Long
20Bà Lô Thị May
21Ông Cao Xuân Minh
22Ông Nguyễn Thanh Minh
23Ông Nguyễn Gia  Minh
24Ông Hồ Đức Nhân
25Ông Nguyễn Xuân Nhật
26Ông Nguyễn Duy Phong
27Ông Nguyễn Hoàng Phương
28Nguyễn Đức Quang
29Ông Hoàng Minh Quang
30Ông Lê Xuân Quân
31Ông Nguyễn Văn Thanh
32Ông Nguyễn Tài Sơn
33Ông Nguyễn Trọng Tài
34Ông Võ Văn Tân
35Ông Thái Khắc Toàn
36Ông Nguyễn Anh Tuấn
37Ông Đào Cảnh Tuất
38Ông Phan Đình Tuệ
39Ông Chu Minh Tùng
40Ông Chu Văn Tường
41Ông Doãn Thái Thanh
42Bà Trương Thị Thảo
43Ông Nguyễn Bá Thắng
44Lê Quang Thắng
45Ông Nguyễn Xuân Thắng
46Ông Nguyễn Bá Thi
47Ông Nguyễn Cảnh Thiện
48Bà Nguyễn Bích Thủy
49Ông Tạ Văn Thư
50Ông Nguyễn Văn Thước
51Bà Nguyễn Thị Trang
52Bà Nguyễn Hải Triều
53Ông Nguyễn Đình Trung
54Ông Trần Minh Trường
55Ông Nguyễn Hồ Việt
56Ông Lê Văn Xuân

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác